Polski / Polski  English / Angielski  Русский / Rosyjski
E-mail:
Hasło:
» Załóż konto
» Zaloguj podpisem elektronicznym
Opublikowano: 2014-12-08 10:47:04

Bieszczady - W Bieszczadach prawie pusto

Turystów nie ma na szlakach


       W Biesz­cza­dach pra­wie pust­ki. Na szla­kach nie ma tu­ry­stów, choć jak in­for­mu­je ra­tow­nik Biesz­czadz­kiej Grupy GOPR wi­docz­ność mimo mgieł nie jest zła - sięga miej­sca­mi nawet ki­lo­me­tra.


 
     Naj­lep­sze wa­run­ki po­go­do­we są na Po­ło­ni­nie We­tliń­skiej. Chmu­ry za­kry­wa­ją do­li­ny a im wyżej jest ich mniej. Tem­pe­ra­tu­ry oscy­lu­ją wokół zera, naj­chłod­niej jest w Ustrzy­kach Gór­nych - minus dwa.
 
     W ten week­end w Be­ski­dzie Ni­skim i Biesz­cza­dach ru­szy­ły wy­cią­gi nar­ciar­skie Ki­cze­ra w Pu­ła­wach i Gro­ma­dzyń w Ustrzy­kach Dol­nych. Można tam ko­rzy­stać ze sztucz­nie na­śnie­żo­nych sto­ków.
 
Głów­ny sezon nar­ciar­ski na Pod­kar­pa­ciu roz­pocz­nie się jed­nak - jak zwy­kle - po świę­tach.


Opracował:Grzegorz Dereń
przewodnik beskidzki
tel. 510068379


Brak komentarzy
Produkcja i Hosting ZETO-RZESZÓW