Polski / Polski  English / Angielski  Русский / Rosyjski
E-mail:
Hasło:
» Załóż konto
» Zaloguj podpisem elektronicznym
Opublikowano: 2014-04-25 07:55:48

Bieszczady - Redyk owiec w Bieszczadach i Beskidzie Niskim

Pięć tysięcy owiec będzie wypasać się wokół rozrzuconych w górach bacówek


         Od kilku dni w Biesz­cza­dach i Be­ski­dzie Ni­skim dni trwa redyk owiec. Więk­szość zwie­rząt do­tar­ła już do gór­skich ba­có­wek - po­in­for­mo­wał w czwar­tek Sta­ni­sław Ku­ty­na ze Związ­ku Ho­dow­ców Owiec i Kóz w Sa­no­ku (Pod­kar­pac­kie).

 
 
- Do końca wrze­śnia bli­sko pięć ty­się­cy owiec bę­dzie wy­pa­sać się wokół roz­rzu­co­nych w gó­rach ba­có­wek - po­wie­dział Ku­ty­na. Dodał, że tylko nie­speł­na po­ło­wa z nich to owce baców z oko­lic No­we­go Targu na Pod­ha­lu. - Więk­szość stad jest wła­sno­ścią miej­sco­wych ho­dow­ców - za­zwy­czaj gó­ra­li z Pod­ha­la, któ­rzy osie­dli­li się w Biesz­cza­dach – za­zna­czył.
 


W trak­cie wy­pa­su jeden juhas zaj­mu­je się 100-120 owca­mi. Pracę za­czy­na ok. godz. czwar­tej rano, a koń­czy póź­nym wie­czo­rem. Do sierp­nia owce muszą być do­jo­ne trzy razy dzien­nie. Potem, aż do zej­ścia z pa­stwisk - dwa razy w ciągu dnia. Ju­ha­si zaj­mu­ją się także wy­twa­rza­niem wy­ro­bów z mleka oraz ho­dow­lą świń. Przy każ­dej ba­ców­ce w ciągu se­zo­nu ho­du­je się kil­ka­na­ście świń.
 
W Biesz­cza­dach i Be­ski­dzie Ni­skim wy­pa­sa się owce dwóch ras - pol­ską owcę gór­ska i ca­kiel pod­ha­lań­ski. - Są to owce nie­zbyt duże, lek­kie. Do­star­cza­ją skóry, wełnę, chude mięso, mleko do wy­ro­bu serów owczych. Są przy­sto­so­wa­ne do nie­ko­rzyst­nych wa­run­ków śro­do­wi­sko­wych, np. opa­dów, ni­skich tem­pe­ra­tur – wy­ja­śnił Ku­ty­na.
 
Zwró­cił też uwagę na za­gro­że­nie, jakie dla tych zwie­rząt sta­no­wią wilki. W ubie­głym roku w po­łu­dnio­wo-wschod­niej Pol­sce dra­pież­ni­ki te za­bi­ły ponad 270 owiec. - W la­sach Pod­kar­pa­cia żyje pół ty­sią­ca wil­ków, które czę­sto pod­cho­dzą pod ba­ców­ki – przy­po­mniał.
 
W la­tach 80. w Biesz­cza­dach i Be­ski­dzie Ni­skim wy­pa­sa­no pra­wie 40 tys. owiec.

Źródło PAP

 

Opracował:Grzegorz Dereń
przewodnik beskidzki
tel. 510068379


Brak komentarzy
Produkcja i Hosting ZETO-RZESZÓW