Polski / Polski  English / Angielski  Русский / Rosyjski
E-mail:
Hasło:
» Załóż konto
» Zaloguj podpisem elektronicznym
Opublikowano: 2014-02-25 20:10:39

Podkarpacie - W regionie powstanie ok. 430 km tras rowerowych

Trasa rowerowa-Pięć województw


        Do końca wrze­śnia 2015 r. po­wstać ma na Pod­kar­pa­ciu ok. 430 km ście­żek ro­we­ro­wych. Sza­cun­ko­wy koszt tej in­we­sty­cji to 65 mln zł. Pod­kar­pac­ki od­ci­nek bę­dzie czę­ścią trasy ro­we­ro­wej, która po­łą­czy pięć wschod­nich wo­je­wództw.


       Jak po­in­for­mo­wa­ła rzecz­nicz­ka pra­so­wa Pod­kar­pac­kie­go Za­rzą­du Dróg Wo­je­wódz­kich w Rze­szo­wie, Ewa Su­doł-Si­ko­ra, ogło­szo­ny zo­stał już prze­targ na za­pro­jek­to­wa­nie i wy­ko­na­nie ście­żek.


- Bu­do­wa tras ro­we­ro­wych w na­szym wo­je­wódz­twie zo­sta­ła po­dzie­lo­na na pięć od­cin­ków. Dla każ­de­go z nich zo­stał ogło­szo­ny od­dziel­ny prze­targ - do­da­ła.

Za­in­te­re­so­wa­ne pod­mio­ty mogą skła­dać ofer­ty do 6 marca; tylko w przy­pad­ku prze­tar­gu na czwar­ty od­ci­nek, ter­min zo­stał wy­dłu­żo­ny do 14 marca.

Pod­kar­pac­ki od­ci­nek trasy ma li­czyć ok. 430 km; za­cznie się w miej­sco­wo­ści Pod­le­si­na na gra­ni­cy z wo­je­wódz­twem lu­bel­skim i prze­bie­gnie przez m.​in. Narol, Ho­ry­niec Zdrój, Dynów, Kracz­ko­wą, Łań­cut, Le­żajsk, Ula­nów; ko­niec tego frag­men­tu bę­dzie w Trze­śni na gra­ni­cy z woj. świę­to­krzy­skim.

Cała re­kre­acyj­na trasa ro­we­ro­wa łą­czą­ca wo­je­wódz­twa: war­miń­sko-ma­zur­skie, pod­la­skie, lu­bel­skie, świę­to­krzy­skie i pod­kar­pac­kie bę­dzie mieć bli­sko 2 tys. ki­lo­me­trów. Łącz­ny koszt pro­jek­tu "Trasy ro­we­ro­we w Pol­sce wschod­niej" prze­kra­cza 274 mln zł. Z tej kwoty 85 proc. sta­no­wi do­fi­nan­so­wa­nie unij­ne. Cała trasa ma być go­to­wa do końca 2015 r.
 

Źródło PAP


Opracował:Grzegorz Dereń
przewodnik beskidzki
tel. 510068379


Brak komentarzy
Produkcja i Hosting ZETO-RZESZÓW