Polski / Polski  English / Angielski  Русский / Rosyjski
E-mail:
Hasło:
» Załóż konto
» Zaloguj podpisem elektronicznym
Opublikowano: 2014-02-14 19:43:17

Przemyśl - Odkrycie w podziemiach

Czyje szczątki odnaleziono w przemyskiej archikatedrze?


       Pod­czas spraw­dza­nia stanu po­sa­do­wie­nia fun­da­men­tów Ka­pli­cy Fre­drów w prze­my­skiej ar­chi­ka­te­drze ła­ciń­skiej na­tra­fio­no na spróch­nia­łą trum­nę w któ­rej znaj­do­wa­ły się szcząt­ki ludz­kie.
 


      Zna­le­zio­ne także frag­men­ty szat, krzyż, mitra i wstęp­na ana­li­za wska­zu­ją, że jest to po­chó­wek bi­sku­pa z końca XVII w. Kon­ser­wa­to­rzy za­byt­ków nie roz­wią­za­li jesz­cze za­gad­ki - czyje szcząt­ki zna­le­zio­no? Ks. Mie­czy­sław Rusin pro­boszcz pa­ra­fii ar­chi­ka­te­dral­nej w Prze­my­ślu wska­zu­je na bi­sku­pa Igna­ce­go Krzy­ża­now­skie­go. Kilka dni temu od­kry­to także ko­lej­ne trzy po­chów­ki.

       Dr Gra­ży­na Sto­jak Wo­je­wódz­ki Pod­kar­pac­ki Kon­ser­wa­tor Za­byt­ków jest pod wra­że­niem od­kry­cia dużej pod­ziem­nej ne­kro­po­lii bi­sku­pów. W ubie­głym roku od­kry­to 11 po­dob­nych po­chów­ków w miej­scach w któ­rych nie po­win­no ich być. Są­dzo­no, że ka­ta­stro­fa bu­dow­la­na świą­ty­ni w 1733 roku - kiedy to za­wa­li­ło się skle­pie­nie bu­dow­li - cał­ko­wi­cie zruj­no­wa­ła pod­ziem­ny cmen­tarz a szcząt­ki po­cho­wa­nych osób prze­mie­sza­ły się z gru­zem. Teraz oka­zu­je się, że ktoś, nie wia­do­mo kiedy - po­prze­no­sił oca­la­łe trum­ny w inne miej­sca.

Źródło. Radio Rzeszów


Opracował:Grzegorz Dereń
przewodnik beskidzki
tel. 510068379


Brak komentarzy
Produkcja i Hosting ZETO-RZESZÓW