Polski / Polski  English / Angielski  Русский / Rosyjski
E-mail:
Hasło:
» Załóż konto
» Zaloguj podpisem elektronicznym
Opublikowano: 2014-01-17 14:44:30

Rzeszów - Pieniądze na ratowanie zabytków

Zabytki docenione


        Pra­wie 10 mln zł wy­da­nych zo­sta­nie w br. z bu­dże­tu wo­je­wo­dy pod­kar­pac­kie­go na ochro­nę i kon­ser­wa­cję za­byt­ków w re­gio­nie. Jest to kwota o ok. 0,5 mln więk­sza, niż w roku ubie­głym i jed­no­cze­śnie naj­więk­sza kwota w skali kraju prze­zna­czo­na na ten cel.       Jak po­in­for­mo­wa­ła na kon­fe­ren­cji pra­so­wej, pod­kar­pac­ki kon­ser­wa­tor za­byt­ków Gra­ży­na Sto­jak wśród prio­ry­te­tów jest m.​in. kon­ty­nu­owa­nie prac kon­ser­wa­tor­skich w ko­ście­le pa­ra­fial­nym p.w. św. Mi­cha­ła Ar­cha­nio­ła w Kań­czu­dze, w któ­rym w ub. roku od­kry­to do­brze za­cho­wa­ne re­ne­san­so­we po­li­chro­mie. Znaj­do­wa­ły się one pod 21 war­stwa­mi tyn­ków i farb. Zda­niem Sto­jak było to jedno z naj­waż­niej­szych i naj­więk­szych od­kryć.

 

- Pra­cu­ją­cy przy po­li­chro­miach kon­ser­wa­to­rzy od­kry­li, że ma­lo­wi­dła przed­sta­wia­ją m.​in. dziś już nie­zna­ne kwia­ty, a które kie­dyś rosły na na­szym te­re­nie. Przy­po­mi­na­ją one ki­ście wi­no­gron, ale wia­do­mo na pewno, że są to kwia­ty – mó­wi­ła Sto­jak. Kwiat wid­nie­ją­cy na fre­sku to arum maius.

Kon­ser­wa­cja ma­lo­wi­deł na su­fi­cie zo­sta­ła już za­koń­czo­na. W tym roku prace kon­ser­wa­tor­skie obej­mą po­li­chro­mie póź­no­go­tyc­kie na ścia­nach, a także ze­spół oł­ta­rzy i chrzciel­ni­cę.

Wśród prio­ry­te­tów kon­ser­wa­tor­skich na br. zna­la­zły się też prace przy zamku Ka­mie­niec w Od­rzy­ko­niu, któ­re­go dzie­je stały się ge­ne­zą "Ze­msty" Alek­san­dra Fre­dry. Cho­dzi przede wszyst­kim o dal­sze prace kon­ser­wa­cyj­ne i uzu­peł­nia­nie ubyt­ków w mu­rach zamku.

Jak wy­ja­śni­ła Sto­jak, prace po­le­ga­ją m.​in. na po­szu­ki­wa­niu w po­bli­żu zamku ka­mie­ni, które wy­pa­dły ze ścia­ny, oraz ich po­now­ne­mu za­mo­co­wa­niu, a także na wy­peł­nia­niu za­pra­wą szcze­lin w murze. W ub. roku zre­kon­stru­owa­no mur zam­ko­wy i od­two­rzo­no ist­nie­ją­cy w prze­szło­ści otwór okien­ny, który po­zo­sta­wio­no za­mu­ro­wa­ny.

Do naj­waż­niej­szych zadań na­le­ży także za­koń­cze­nie prac kon­ser­wa­tor­skich na około 30-me­tro­wym od­cin­ku ko­lek­to­ra sa­ni­tar­ne­go z XVII wieku w Prze­my­ślu. Jest to praw­do­po­dob­nie naj­star­sze w tym mie­ście dzie­ło tech­ni­ki sa­ni­tar­nej. Cho­dzi np. o na­pra­wę po­wierzch­ni muru z ka­mie­nia wraz z im­pre­gna­cją bio­bój­czą, wy­rów­na­nie dna wy­ko­pu, wy­ko­na­nie po­sadz­ki ce­men­to­wej, od­two­rze­nie czę­ści ścian, oczysz­cze­nie po­wierzch­ni muru oraz za­in­sta­lo­wa­nie świa­teł. Ko­lek­tor bo­wiem jest czę­ścią pod­ziem­nej trasy tu­ry­stycz­nej, któ­rej bu­do­wa wraz z re­wi­ta­li­za­cją te­re­nu Rynku Sta­re­go Mia­sta w Prze­my­ślu trwa od 2011 roku.

Wo­je­wo­da pod­kar­pac­ki Mał­go­rza­ta Cho­mycz-Śmi­giel­ska po­da­ła w czwar­tek dzien­ni­ka­rzom, że w ub. roku dzię­ki do­ta­cjom z bu­dże­tu wo­je­wódz­twa prace kon­ser­wa­tor­skie pro­wa­dzo­ne były przy 337 obiek­tach za­byt­ko­wych. Zre­ali­zo­wa­no prace re­mon­to­wo-kon­ser­wa­tor­skie na kwotę ponad 9 mln zł.

Naj­licz­niej­szą grupę re­mon­to­wa­nych za­byt­ków sta­no­wi­ły obiek­ty sa­kral­ne: ko­ścio­ły, cer­kwie, klasz­to­ry, ka­plicz­ki i ogro­dze­nia ze­spo­łów ko­ściel­nych. Na dru­gim miej­scu pla­su­ją się bu­dyn­ki miesz­kal­ne, a dalej ze­spo­ły re­zy­den­cjal­ne i obiek­ty uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej - mó­wi­ła na czwart­ko­wej kon­fe­ren­cji pra­so­wej wo­je­wo­da pod­kar­pac­ki Mał­go­rza­ta Cho­mycz-Śmi­giel­ska.

Wła­ści­cie­le i osoby za­rzą­dza­ją­ce obiek­ta­mi mają czas do końca lu­te­go na skła­da­nie wnio­sków o do­ta­cję na prace kon­ser­wa­tor­skie, re­stau­ra­tor­skie i ro­bo­ty bu­dow­la­ne. O tym, czy dany wnio­sek zo­sta­nie za­ak­cep­to­wa­ny, za­de­cy­du­je wo­je­wódz­ki kon­ser­wa­tor za­byt­ków w dro­dze kon­kur­so­wej.

Do­ta­cje przy­zna­wa­ne są do 50 proc. kosz­tów. Po­zo­sta­łą kwotę, jako wkład wła­sny, musi za­bez­pie­czyć wnio­sko­daw­ca. Zatem – jak pod­kre­śli­ła wo­je­wo­da – na ochro­nę za­byt­ków w br. wy­da­nych zo­sta­nie łącz­nie około 20 mln zł, z czego pra­wie 10 mln zł po­cho­dzić bę­dzie z bu­dże­tu wo­je­wo­dy.

Je­dy­nie w przy­pad­ków bar­dzo cen­nych za­byt­ków można uzy­skać 100 proc. zwro­tów po­nie­sio­nych na­kła­dów.

- Za­chę­cam wszyst­kich wła­ści­cie­li, szcze­gól­nie sa­mo­rzą­dy, żeby sko­rzy­sta­li z tej formy po­mo­cy i skła­da­li wnio­ski – za­ape­lo­wa­ły wo­je­wo­da i kon­ser­wa­tor za­byt­ków.


Źródło PAP


Opracował:Grzegorz Dereń
przewodnik beskidzki
tel. 510068379


Brak komentarzy
Produkcja i Hosting ZETO-RZESZÓW